Jak napisać wniosek o dofinansowanie z Unii?

Starając się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich to jest o dotację na remont budynku zabytkowego czy też o wsparcie własnej działalności gospodarczej lub dofinansowanie szkoleń pielęgniarskich należy napisać wniosek. We wniosku o dotację należy zawrzeć wszystkie wymagane informacje aby móc starać się o przyznanie środków unijnych. Wymagania są zróżnicowane pod względem regionu jak też właściwego dla odbierania takich wniosków organu. Po pierwsze osoba starająca się o dotację powinna dobrze określić cel jej wydatkowania. Są rozmaite programy unijne skierowane do małych i dużych przedsiębiorstw, trzeba wybrać odpowiedni dla własnego profilu działania a następnie wniosek złożyć do właściwej instytucji. To ona ogłasza konkurs na nabór wniosków, kwalifikujących się do wybranego programu. Również na stronie internetowe owej instytucji znaleźć można wzory wniosków oraz spis wymaganych załączników. Trzeba też zorientować się czy wymagany jest biznes plan.

Podstawowym celem wniosku jest przedstawienie ciekawego pomysłu do realizacji, który ma być sfinansowany ze środków unijnych. Przykładowy wniosek o dotację powinien mieć tytuł, który odnosić się będzie do zaplanowanych działań. Następnie wnioskodawca podaje swoje dane, umiejscowienie inwestycji a w dalszej kolejności zawrzeć powinien szczegółowy opis projektu. We wniosku zawiera się harmonogram realizacji inwestycji, stan przygotowania projekt udo realizacji to jest zdobycie pozwoleń, koncesji itd. Wymieniamy w dalszej kolejności cele projektu, koszty i sposób finansowania to jest w jakiej walucie.

Trzeba także podać jakich korzyści spodziewamy się z realizacji projektu, jak przedstawia się trwałość inwestycji. Na koniec ważnym elementem staje się przedstawienie analizy finansowej, ekonomicznej i prawnej projektu. Do wniosku dołączamy biznes plan który określa cele, sposób ich osiągnięcia oraz efekty planowanego projektu. Całą dokumentacja to jest wniosek, biznes plan i wymagane załączniki musi być kompletna, warto ją dokładnie sprawdzić by powodu błędów nie została odrzucona, podpisać i złożyć w jednostce która ogłosiła konkurs. Wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej będzie różnił się od wniosku o dotację na założenie działalności gospodarczej czy żłobka. Każdy z nich wymaga innego opisu realizacji projektu i innych dokumentów w załączeniu.