Dofinansowane kursy dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych

Szkolenia dofinansowywane z Unii Europejskiej to duża pula środków przeznaczonych na dokształcanie kadry w różnych zawodach. Pracownicy sektora medycznego nie zostali pominięci w programach finansowych UE. Z dofinansowania korzystać mogą pielęgniarki, fizjoterapeuci jak też dyspozytorzy medyczni. Środki przeznaczone są na kursy i szkolenia kadr a dodatkowo pielęgniarki mogą korzystać z dofinansowania studiów pomostowych. Edukacja taka ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych do poziomu uznawanego w innych krajach UE. Udział w szkoleniach na własną rękę to dosyć duży wydatek, mniej więcej 4-5 tys. zł. Natomiast szkolenia dla pielęgniarek z dofinansowanie unijnym są możliwością na bezpłatne podnoszenie kwalifikacji lub zrobienie specjalizacji. Dokształcające kursy dotowane dla pielęgniarek i położnych dotyczą różnorodnych problemów.

Ich tematyka podawana jest wcześniej między innymi kursy mówią jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym, jak też podejmują zagadnienie mobbingu, bardzo częsty powód konfliktów w środowiskach pielęgniarskich. Branża medyczna pozwala ubiegać się o różnorodne dotacji. Nie tylko w zawodzie pielęgniarza/rki można starać się o dofinansowane szkolenia. Tak osobom zatrudnionym w placówkach medycznych jak i prowadzącym prywatne praktyki fizjoterapeutyczne udostępnia się sposobność korzystania z funduszy unijnych. Tak jak inne osoby bezrobotne fizjoterapeuci mogą składać wnioski o dofinansowanie założenia własnego gabinetu. A już posiadający gabinet mogą zwrócić się o dotacje na zakup nowego wyposażenia. Wnioski są rozpatrywane pozytywnie pod warunkiem, że wnoszą coś niekonwencjonalnego w ramach planowanego projektu.

Lekarze ratownictwa medycznego mogą liczyć na refundację kosztów udziału w kursach. Natomiast pielęgniarki ratownictwa medycznego oraz dyspozytorzy medyczni uczestniczą w szkoleniach bezpłatnie. W tym drugim przypadku dotacje przekazywane są na obowiązkowe szkolenia, dla pracowników chcących nadal wykonywać swoje obowiązki w ratownictwie medycznym. Szkolenia dla kadr medycznych finansowane są z Programu Kapitał Ludzki oraz Programu Infrastruktura i Środowisko, z którego pokrywane są wydatki na infrastrukturę szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz zakup ambulansów. Remonty budynków są również objęte dotacjami z UE