Dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności

Wsparcie dla bezrobotnych zwłaszcza w momencie kiepskiej sytuacji gospodarczej oferują fundusze europejskie. Od kilku już lat osoby chcące założyć firmę mogą skorzystać z dotacji. Jednakże co roku, założenia tego projektu zmieniają się. Jednakże wciąż pozostaje on atrakcyjnym sposobem sfinansowania rozpoczęcia działalności. W chwili obecnej dotacje dla bezrobotnych na własną firmę są bezzwrotnym dofinansowaniem. Może mieć ono wysokość maksymalnie sześciokrotnej pensji przeciętnej. Czyli nieco powyżej 20 tys. zł. Środki te pochodzą z Funduszu Pracy. Osoby zakładające swoją działalność mogą starać się o pieniądze na pokrycie nie tylko podstawowych zakupów ale i sfinansowanie pomocy prawnej i konsultacji mających na celu pomoc w rozwijaniu tejże działalności.

Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć we właściwym dla miejsca zameldowania Urzędzie Pracy. Jednakże należy pamiętać o spełnieniu określonych warunków, jakie pozwolą z niej skorzystać. To jest bezrobotny długotrwale nie może w ciągu 12 miesięcy przed ubieganiem się o środki, odmówić proponowanej przez urząd pracy, rezygnować z odbywanego stażu jak też nie może odmówić udziału w szkoleniach mających na celu przygotowanie zawodowe. Pomoc taka jest jednorazowa więc nie można ubiegać się o nią jeśli już otrzymało się wcześniej środki pieniężne z Funduszu Pracy. Nie można również prowadzić działalności w okresie 12 miesięcy poprzedzających składanie wniosku o dofinansowanie.

W momencie kiedy wniosek jest rozpatrzony pozytywnie następuje podpisanie umowy o przyznanie środków. Zobowiązuje ona bezrobotnego do podjęcia działalności w ciągu 30 dni od jej podpisania a środki muszą być spożytkowane w ciągu 2 miesięcy od momentu podjęcia działalności. Wymagane są również udokumentowanie wydatkowania otrzymanych środków co musi nastąpić w ciągu dwóch miesięcy. Zabezpieczeniem zwrotu pozyskanych przez świadczeniobiorcę pieniędzy jest zazwyczaj poręczenie cywilne. Jeśli jesteś bezrobotny bez szans na zatrudnienie lub chcesz pracować na własny rachunek warto pomyśleć o dotacji unijnej. Dlaczego? Ponieważ w niedalekiej przyszłości dofinansowanie może zostać zamienione na niskooprocentowaną pożyczkę, jaką trzeba będzie zwrócić w ciągu 7 lat.