Projekty unijne dla szkół i nauczycieli

Wśród obszarów, w których szczególnie przydatne stają się unijne pieniądze jest oświata. Priorytetem jest nacisk na właściwe kształcenie dzieci i młodzieży szkolnej, lepiej przygotowanej do podejmowania decyzji i pracy w przyszłości. Podobne podejście jest jeśli chodzi o kadrę nauczycielską. Obecnie wdrażane są programy mające na celu doskonalenie nauczycieli poprzez rozmaite kursy i szkolenia. Ich zadaniem jest uświadamiać braki i wskazywać kierunek samokształcenia. To bardzo ważna rzecz z uwagi na wypalenie zawodowe nauczycieli, niekorzystnie wpływające na tok nauczania na każdym poziomie szkolnictwa. Pracownicy firm mogą korzystać z unijnych szkoleń językowych, nauczyciele biorą udział w rozmaitych projektach doskonalących metody kształcenia i zwiększających zasób ich wiedzy.

Z kolei same szkoły mogą korzystać z dotacji na termomodernizację budynków szkół, to jest zakładanie klimatyzacji, oświetlenia energooszczędnego, przebudowy istniejących systemów grzewczych. To od strony technologicznej natomiast w ramach poprawy jakości kształcenia projekty unijne dla szkół przewidują informatyzację szkół. Zakup nowych technologii jest szczególnie wspierany przez programy unijne. Chodzi zwłaszcza o pomoce naukowe, przyspieszające proces nauczania jak też zwiększające jego atrakcyjność dla ucznia. Ale nie tylko w tym zakresie działają programy pomocowe z UE dla szkół . Wiele szkół poprzez gminy bo to one są wnioskodawcami stara się o pieniądze na dodatkowe lekcje języków obcych, organizowanie ciekawych zajęć z przedsiębiorczości istotnych z punktu radzenia sobie na rynku pracy przez młodzież opuszczającą mury szkoły. Są to fundusze pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkoły mogą się ubiegać o dofinansowanie praktycznie wszystkiego co będzie im potrzebne do rozwoju. Na jedne projekty będą mogły uzyskać pełne dofinansowanie na inne częściowe zależnie od sytuacji danej jednostki i celu na jaki mają być przeznaczone pieniądze. By szkoła mogła się starać o dofinansowanie konkretnych potrzeb, musi napisać wniosek. Można zlecić go firmie, albo też zajmie się tym nauczyciel, którego specjalizacji dotyczy obszar finansowania. W tym drugim przypadku znacznie łatwiej stworzyć rzetelny projekt, ponieważ szkoła ma realny wpływ na jego kształt, uwzględni w nim swoje konkretne potrzeby.