Dopłaty do remontu domu i budynków zabytkowych

Dotacje unijne to szerokie możliwości. Pieniądze pozyskiwane z funduszy UE przekazywane są w ręce obywateli by mogły służyć całemu społeczeństwu nowymi miejscami pracy, szkoleniami lub poprzez dbałość o rozwój oświaty. Dotacje na żłobki i przedszkola, to tylko niewielka część środków pieniężnych jakie Unia przekazuje by mogły powstawać nowe placówki opiekuńczo- wychowawcze. W sprawie współfinansowania budowy i remontu budynków fundusze przewidują także środki na remont starych domów mieszkalnych. Nie chodzi tutaj jednak o prywatne domy a mieszkania należące do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Dofinansowaniu podlegają części wspólne wielorodzinnego budynku na przykład kamienicy. Programy Regionalne przewidują możliwość ubiegania się o unijne środki na remont na takie przedsięwzięcia jak odnowa ogólnych struktur budynku: okna, drzwi, klatki schodowe, dach- dofinansowanie usunięcia eternitu, fasada budynku, windy, instalacje techniczne, korytarze zewnętrzne i wewnętrzne.

Ponadto wspomniane jednostki mogą ubiegać się o dofinansowanie z UE adaptacji budynków stanowiących własność publiczną do celów mieszkaniowych. Między innymi dotyczy to mieszkań dla osób o szczególnych potrzebach oraz z niskimi dochodami. Projekty wnioskujące o dopłaty muszą być składane w Urzędzie Gminy lub Miasta ja też w jednostkach organów odpowiadających dzielnicom w większych miastach. O dotacje mogą się również starać właściciele budynków zabytkowych. Przeznaczone są na to środki pieniężne z Programu Infrastruktura i Środowisko. Chodzi zabytki dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

Objęte nimi są rewitalizacja, konserwacja i adaptacja budynków do celów kulturalnych budynków będących zabytkami. Ponadto można starać się o pieniądze z UE na zakup i remont wyposażenia trwałego oraz z przeznaczeniem na remont muzealiów, starodruków, księgozbiorów i zbiorów filmowych. Każde z przedsięwzięć wymaga sporządzenia osobnego projektu. Wnioski o dotacje na remont mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, kościoły, archiwa państwowe, szkoły, uczelnie artystyczne oraz publiczne. Właściciele zabytków o wyjątkowej wartości historycznej mogą starać się o 100% dofinansowania na dworki lub pałace. Zazwyczaj dotacja pokrywa 50% nakładów. Kwota dofinansowania jest różna, zależy przede wszystkim od rodzaju wymienionych we wniosku planowanych działań.